Biomedizinische Informatik und Mechatronik

Lehre

Bachelorstudium Mechatronik (180 ECTS-AP, 6 Semester):

844502 VU Mechanik Aufbaukurs, 1.5 ECTS

844533 VU Mechanik in der Mechatronik 1, 4.0 ECTS

844529 UE Mechanik in der Mechatronik 2, 3.0 ECTS

VU Strukturdynamik 1, 3.0 ECTS, Wahlmodul (bei Bedarf in Englisch)

Masterstudium Mechatronik (120 ECTS-AP, 4 Semester):

VU Strukturdynamik 2, 3.0 ECTS, Wahlmodul (bei Bedarf in Englisch)